Аспарухов С., С. Димитров, Й. Радев, Д. Недялков, Типология на междублоковото пространство на панелните комплекси в град София и приоритети за неговото обновяване., XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София, 2016г., Том III, с. 38-44, ISSN: 1314-071X

Аспарухов С., Териториално – устройствено състояние на междублоковите пространства в панелните комплекси на град София., XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София, 2016г., Том III, с. 44-50, ISSN: 1314-071X

Рангелов В., С. Аспарухов, В. Шахънов, "Междублоковите пространства в панелните комплекси като социо-културен феномен от втората половина на 20 век.", Международна научна конференция БАНИ’2016, гр. София, 2016г.

Рангелов В., В. Шахънов, М. Шахънова, С. Аспарухов, "Междублоковите пространства на панелните комплекси в България", Международна научна конференция “World science”, Аджман, ОАЕ, Том.1, декември 2016, ISSN 2413-1032, с. 58-61

Аспарухов С., В. Ганчева, Д. Попова, А. Енкин, "Социо-културното поведение като фактор за устойчива ревитализация на междублоковите пространства в панелните комплекси", VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ по АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017, 1 –3 Юни 2017 г., Варна, България

Радев Й, Д. Попова, С. Аспарухов, А, Енкин, Д. Джотолов, "Метод за прогнозиране на състоянието на междублоковите пространства на панелните комплекси в София", XVII Международна научна конференция 1-3 ноември 2017 г., ВСУ’2017, София, 2017г.

Попова Д., „S, M, L, XL мащаби в панелните комплекси на София“, XVII Международна научна конференция 1-3 ноември 2017 г., ВСУ’2017, София, 2017г.

Попова Д., “Архитектура на народното творчество в социалистическите панелни комплекси в София”, XVI Международна научна конференция ВСУ’2016, София, 2016г., Том III, с. 163-168, ISSN: 1314-071X

В. Ганчева, „Преодоляване на неравенствата: „отворени иновации“ за ревитализация на междублокови пространства“, XIII Национална конференция по етика "Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество", 15 декември, 2017 г., РКИЦ; издателство „Авангард Прима“, София‘2018, с 325-336, ISBN 978-619-239-001-3

В. Ганчева, „Интегрирани интервенции в общ интерес - модел за ревитализация на междублокови пространства”, Научна юбилейна конференция „Науката в полза на обществото“, в чест на проф. д.с.н. Духомир Минев, организирана от секция „Публични политики и социални промени” при Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, 12.01.2018г.; Сборник, с. 415-432

Аспарухов С., В. Ганчева, М. Гюнелиев „Съвременни аспекти при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София“, доклад-презентация на Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1-3 ноември 2017 г., София

Доклад-презентация на научния колектив -  семинар с участие на международни учени, проведен на 12 декември 2017г. в УАСГ – София

Резултати от научното изследване ще бъдат публикувани след приключване на отчетната процедура към Фонд „Научни Изследвания“. За допълнително информация се свържете с нас .

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.