Целта на проекта се осъществява с решаване на следните научни задачи:

  • Дефиниране обхвата на основни компоненти от предмета на изследване – култура и устойчивост;
  • Определяне на критерии за избор на обекта на емпирическото изследване от многобройните междублокови пространства в панелните комплекси на София;
  • Двумерно и тримерно техническо проектиране. Сценариен подход;
  • Анкетно проучване и статистически анализ на данните;
  • Събиране и систематизация на широка база данни (графически и текстови материали);
  • Статистически анализи (корелационен, регресионен) за извеждане на зависимости между изследваните компоненти;
  • Издигане престижа на учения чрез нова гледната точка за панелните комплекси – артефакти от културното наследство с потенциал за спестяване на публични средства чрез енергоспестяващи мерки;
  • Популяризиране на резултата основно със средства на високите технологии.
Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.