Целта на проекта се осъществява с решаване на следните научни задачи:

  • Дефиниране обхвата на основни компоненти от предмета на изследване – култура и устойчивост;
  • Определяне на критерии за избор на обекта на емпирическото изследване от многобройните междублокови пространства в панелните комплекси на София;
  • Двумерно и тримерно техническо проектиране. Сценариен подход;
  • Анкетно проучване и статистически анализ на данните;
  • Събиране и систематизация на широка база данни (графически и текстови материали);
  • Статистически анализи (корелационен, регресионен) за извеждане на зависимости между изследваните компоненти;
  • Издигане престижа на учения чрез нова гледната точка за панелните комплекси – артефакти от културното наследство с потенциал за спестяване на публични средства чрез енергоспестяващи мерки;
  • Популяризиране на резултата основно със средства на високите технологии.
Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.