Като съвкупност от подходи, начини и методи за провеждане на експерименталното научно изследване, обработка и анализ на получените резултати, методиката на научното изследване съответства на поставените в изследването научни задачи. Като цяло методическата форма има конвергентен характер.

Списъкът от основни дейности по проекта е структурирани в шест Работни пакета. През първият етап на проекта (12 месеца) са приоритетни дейностите от първи, втори и трети работен пакет, а през втория етап (12 месеца) са приоритетни четвърти, пети и шести работен пакет.

В същинската (емпирическа) част на проекта (работни пакети 2, 3 и 4) се наблюдава повтаряемост, която осигурява достоверност на изследването и получената информация.

Частната методика, следствие на „извлечените поуки“ от всеки изследван обект ще бъде ремоделирана по отношение на фактори, като: простота, яснота, достъпност, точност на ограниченията на изследваните обекти, изменения, достатъчност на количествените и качествените данни и пр.

За подробна информация се свържете с нас.
Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.