Като съвкупност от подходи, начини и методи за провеждане на експерименталното научно изследване, обработка и анализ на получените резултати, методиката на научното изследване съответства на поставените в изследването научни задачи. Като цяло методическата форма има конвергентен характер.

Списъкът от основни дейности по проекта е структурирани в шест Работни пакета. През първият етап на проекта (12 месеца) са приоритетни дейностите от първи, втори и трети работен пакет, а през втория етап (12 месеца) са приоритетни четвърти, пети и шести работен пакет.

В същинската (емпирическа) част на проекта (работни пакети 2, 3 и 4) се наблюдава повтаряемост, която осигурява достоверност на изследването и получената информация.

Частната методика, следствие на „извлечените поуки“ от всеки изследван обект ще бъде ремоделирана по отношение на фактори, като: простота, яснота, достъпност, точност на ограниченията на изследваните обекти, изменения, достатъчност на количествените и качествените данни и пр.

За подробна информация се свържете с нас.
Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.