Целевите групи, към които изследването е пряко насочено, са: жителите на изследваните обекти в кварталите; общинските и държавни власти; бизнеса – търговски обекти, микро и малки предприятия в квартала.

Косвено проектът е насочен към по-широк кръг заинтересовани лица на национално и европейско ниво:

  • живущите в панелни комплекси като цяло;
  • учени и изследователи, студенти и докторанти в приоритетните области;
  • малки и средни предприятия от строителния сектор;
  • проектантски бюра;
  • производители и дистрибутори на строителни материали, оборудване и техника;
  • консултантски фирми;
  • неправителствени организации.
Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.