Автори:
Стефан Аспарухов, Вяра Ганчева, Димитрина Попова, Ангел Енкин

Резюме:
Необходимостта от обновяване на занемарените пространства в панелните комплекси е необходимост от трансформативна иновация, свързана не просто с преобразуването на физическата среда, а с решаването на твърде сложна задача – създаването на общност чрез архитектурно-урбанистичните похвати. Статията представя обобщение на антропологическо изследване за обитаването в едропанелните жилищни комплекси – част от научно-изследователски проект, разработван в УАСГ и финансиран от Фонд научни изследвания към МОН. Представени са някои аспекти на културно-антропологичната идентичност и устойчиво развитие като репери за „съживяване“ на междублоковите пространства в София.

Форумът се проведе в периода 01 – 03 Юни 2017 г. с организатор от ВСУ „Черноризец Храбър“.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.