Автори:
Стефан Аспарухов, Вяра Ганчева, Димитрина Попова, Ангел Енкин

Резюме:
Необходимостта от обновяване на занемарените пространства в панелните комплекси е необходимост от трансформативна иновация, свързана не просто с преобразуването на физическата среда, а с решаването на твърде сложна задача – създаването на общност чрез архитектурно-урбанистичните похвати. Статията представя обобщение на антропологическо изследване за обитаването в едропанелните жилищни комплекси – част от научно-изследователски проект, разработван в УАСГ и финансиран от Фонд научни изследвания към МОН. Представени са някои аспекти на културно-антропологичната идентичност и устойчиво развитие като репери за „съживяване“ на междублоковите пространства в София.

Форумът се проведе в периода 01 – 03 Юни 2017 г. с организатор от ВСУ „Черноризец Храбър“.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.