На 20 декември 2016г. се подписа Допълнително споразумение към Договор ДФНИ Е02/20 от 12.12.2014г. между Фонд „Научни изследвания“ и Университета по архитектура, строителство и геодезия – София.

Общата сума за отчитане на втори етап на проекта възлиза на 78 667,84 лв., разпределени по следния начин:

  • Материали, химикали и консумативи - 5,34%
  • Командировки в т.ч. и в чужбина - 10,68%
  • Заплащане на външни изпълнители за техническо подпомагане научната работа по проекта - 41,31%
  • Разходи за заплащане членовете на колектива, работещи по проекта - 19,07%
  • Привличане на утвърдени учени от други страни за краткосрочен престой - 7,56%
  • Други оперативни (преки) разходи необходими за изпълнение на дейностите в проекта - 9,56%
  • Отчисления за базовата и партньорските организации и други непреки разходи - 6,48%
Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.