Предвид постигнатите междинни резултати научният колектив търси технически сътрудници, за:

1. Техническо и аналитично подпомагане при разработката на градоустройствените решения за три обекта на изследване (междублокови пространства в кварталите Дружба-2; Левски-В, Обеля-1)

1.1. Подпомагане разработването на три примерни градоустройствени решения чрез прилагане на набора компоненти на подробната спецификация

1.2. Подпомагане разработването на съпътстващите мерки по благоустройство и рехабилитация в прилежащите на елементите пространства (алеи, озеленяване, осветление, видеонаблюдение и пр.) чрез енергийно-ефективни, иновативни мерки

1.3. Анализ върху предложената методика за апликиране на модела в реална среда;

1.4. Съгласуване на методиката и градоустройствените решения с научния колектив и редакции в договорените срокове

2. Техническо подпомагане за визуализацията на разработката, отнасящо се до:

2.1. Оформлението на каталог на компонентите на градския дизайн с всички изискуеми от Възложителя характеристики

2.2. Изработването на тримерни модели и визуализации, онагледяващи идейно-концептуалните решения както за конкретните елементи, така и за конкретните три градоустройствени решения.

2.3. Изработването на презентационни табла – общи за типологизацията и конкретни за разработените междублокови пространства

2.4. Подпомагане оформлението и анализа на окончателните презентационни данни към заинтересованите страни с цел обратна връзка.

3. Подпомагане оформлението за печат на двуезична брошура с концепциите на научната разработка и анализ на окончателните резултати от дейността

Срок за подаване на оферти – 08.08.2017г.

Краен срок за изпълнение на възложеното – 15 септември 2017;

При проявен интерес, може да се обърнете към нас за допълнително информация.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.