Проектът се разработва във втори етап, за който е необходимо техническо подпомагане на научната работа на колектива в следните направления, съгласно теоретичните постановки от междинния отчет по първи етап и настоящата дейност:

1. Анализ и подпомагане на научната обосновка към хипотезата на проекта, спрямо идейно-концептуално предложение за устойчива ревитализация на междублоковите пространства

2. Техническо подпомагане и анализ върху идейно-концептуална спецификация 

2.1. Подпомагане разработването на концептуалната спецификация на елементите в градския дизайн и комплексен анализ за възможностите за приложимост според  размер, функция, конструкция и инсталация на елементите спрямо конкретните потребности и възможности на заинтересованите страни 

2.2. Типологизиране на концептуалната спецификация и подготовка за подробна (детайлна) разработтка 

2.3. Съгласуване на изработеното с научния колектив и редакции в договорените срокове 

3. Техническо подпомагане и анализ върху разработването на подробна спецификация на елементите от градския дизайн, за:

3.1. Изработването на подробна спецификация на компонентите от т.2 

3.2. Декомпозирането на съставните части на компонентите според техните специфики (функционални, конструктивни, инсталационни и др.) 

3.3. Остойностяването на типовите разработки 

3.4. Правно-икономическия анализ за потенциалното прилагане на модела 

Срок за подаване на оферти – 20.06.2017г.

Краен срок за изпълнение на възложеното – 7 август 2017;

При проявен интерес, може да се обърнете към нас за допълнително информация.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.