Проектът се разработва във втори етап, за който е необходимо техническо подпомагане на научната работа на колектива в следните направления, съгласно теоретичните постановки от междинния отчет по първи етап и настоящата дейност:

1. Анализ и подпомагане на научната обосновка към хипотезата на проекта, спрямо идейно-концептуално предложение за устойчива ревитализация на междублоковите пространства

2. Техническо подпомагане и анализ върху идейно-концептуална спецификация 

2.1. Подпомагане разработването на концептуалната спецификация на елементите в градския дизайн и комплексен анализ за възможностите за приложимост според  размер, функция, конструкция и инсталация на елементите спрямо конкретните потребности и възможности на заинтересованите страни 

2.2. Типологизиране на концептуалната спецификация и подготовка за подробна (детайлна) разработтка 

2.3. Съгласуване на изработеното с научния колектив и редакции в договорените срокове 

3. Техническо подпомагане и анализ върху разработването на подробна спецификация на елементите от градския дизайн, за:

3.1. Изработването на подробна спецификация на компонентите от т.2 

3.2. Декомпозирането на съставните части на компонентите според техните специфики (функционални, конструктивни, инсталационни и др.) 

3.3. Остойностяването на типовите разработки 

3.4. Правно-икономическия анализ за потенциалното прилагане на модела 

Срок за подаване на оферти – 20.06.2017г.

Краен срок за изпълнение на възложеното – 7 август 2017;

При проявен интерес, може да се обърнете към нас за допълнително информация.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.