На 14 и 15 май в УАСГ се осъществи шестото издание на конференция на тема "Пространствено планиране: Проблеми и перспективи", традиционно организирана от катедра "Градоустройство" при Архитектурния факултет на УАСГ.

След официалното откриване на конференцията от ръководителя на катедрата доц. д-р арх. Валери Иванов и прочитането на поздравителен адрес към колектива на катедрата от проф. Никифоров доц. Търсанков сподели спомени за развитието и утвърждаването на катедра "Градоустройство".

Бяха представени и дискутирани поредица от доклади на актуални теми:

-          "Интегрираното планиране в България (2012-2013) - проблеми и перспективи", представен от д-р урб. арх. Жана Стойчева;

-          "Слънчева архитектура и слънчев урбанизъм" - гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова, катедра "АИТ" при УАСГ;

-          "Устройствени данни за междублоковите пространства на панелните комплекси в София" –презентация на гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов, катедра "Промишлени и аграрни сгради" и арх. Ангел Енкин, докторант към катедра "Градоустройство" при УАСГ, представяща проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“;

-          "Изоставените железници като част от съвременния свят" - арх. Христина Чангулева, докторант към катедра "История и теория на архитектурата";

-          "Детски заведения и жизнена среда – интеграционни процеси" - арх. Снежина Георгиева, докторант към катедра "Жилищни сгради" при УАСГ;

-          "Мултипликационни ефекти на градския дизайн" – урб. Юлия Иванова и Теодора Трифонова, студентка от програма по урбанизъм при УАСГ, представители на ПОдЛЕЗНО.

В заключителната дискусия по засегнатата в докладите проблематика участниците в конференцията се обединиха около извода, че за формулирането на ефективни градски политики в страната е необходим задълбочен професионален дебат върху протичащите в момента динамични урбанистични процеси. 

18.05.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.