Колективът разгледа постъпили предложения за подпомагане на научно-изследователската дейност на експерти и външни организации и съгласно Протокол №19/15.10.2015г. реши да се предложи на Ректора на УАСГ да бъдат сключени договори, със: СНЦ "Форум за устойчиво развитие Фокус" за изработка на социокултурно изследване; СНЦ „Асоциация на изследователите на жилищното и градско развитие (АИЖГР)“ за провеждане на социологическо изследване; СНЦ "Експертен пул - България" за изработка на правно-икономически анализ-доклад; доц. д-р ланд. арх.  Владимир Щилиянов, ръководител катедра „Парково и ландшафтно проектиране“ в ЛТУ  и д-р ланд. арх.  Веселин Рангелов, главен асистент в катедра „Парково и ландшафтно проектиране“ - за изработване на анализ-доклад в областта на "Парковото устройство и благоустройство"; проф. д-р арх. Стефчо Димитров за изработване на анализ-доклад и научна редакция.

19.10.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.