На 12 декември (вторник) 2017г. от 16:30 в централното фоайе на новата сграда на УАСГ (пред входа на Аула “Максима”) ще се проведе семинар, представящ резултати от научно-изследователски проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания” на тема “Културна идентичност и енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София”.

Актуалността на изследваната проблематика се потвърждава от зачестилите граждански протести срещу застрояването на различни обекти в панелните комплекси на София – демонстриращи изострена чувствителност към нарушаването на принципа за информирано участие във вземането на решения.

Участието на членовете на общността в целия процес на урбанистично планиране, започвайки от вземането на решения и стигайки до реализирането на дадена стратегия, е ключово условие за изграждането на социално и пространствено устойчива, хармонична и жизнена градска среда, както и за консолидирането на самата общност. За ревитализиране на междублоковите пространства в София следва процесът на натрупване на неравенства да бъде обърнат в процес на акумулиране на предимства – екологични, социални, икономически и културни.

На семинара ще бъдат представени резултати от предварителни проучвания на над 1 000 междублокови пространства, както и конкретни предложения за три обекта (в „Дружба-2“, „Левски-В“ и „Обеля-1“) чрез прилагане на нов подход, генериращ мултиплициращ ефект от иновационното преструктуриране, разширяване, обновяване и усъвършенстване на общоградския организъм. Приложението на подхода се осъществява посредством иновативна отворена система от модулни елементи, която е енергийно независима, правно обусловена и икономически рентабилна, гъвкава е и дава възможност за избор на различни комбинации, тясно свързани с потребностите и със субкултурата, с идентификацията на общностите и с културната им идентичност…

Изложбата ще продължи до 15 декември (петък) в централното фоайе на УАСГ.

Мероприятията са насочени както към експерти от областите урбанизъм, архитектура, култура, социология, наука и образование, така и към всички заинтересовани страни в процеса на съживяване на междублоковите пространства – обитатели на панелни комплекси, общинска и държавна администрация, предприемачи, представители на бизнеса и неправителствени организации и сдружения, студенти и докторанти.

 

Колективът, работил повече от две години по проекта, разчита на широк интерес по темата и последваща “обратна връзка”.

Повече информация за проекта може да получите от http://blockareas.bg, а плакат за мероприятието може да свалите от ТУК.

Анкета за живущите в панелните комплекси

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

Да (68 %)
Не (27 %)
Не мога да преценя (5 %)

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

Да (46 %)
Не (35 %)
Не мога да преценя (19 %)

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

Да (36 %)
Не (49 %)
Не мога да преценя (14 %)

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

Да (32 %)
Не (42 %)
Не, няма къде (27 %)

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (4 %)

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

Да (13 %)
Не (80 %)
Не мога да преценя (7 %)

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

Да (5 %)
Не (91 %)
Не мога да преценя (3 %)

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

Да (93 %)
Не (6 %)
Не мога да преценя (1 %)

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

Да (18 %)
Не (77 %)
Не мога да преценя (4 %)

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

Да (96 %)
Не (3 %)
Не мога да преценя (1 %)
© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.