Съгласно Решение (Протокол №17/16.09.2015г.) научният колектив се обръща към учени и експерти за офериране на изработване на научни доклади (анализи) по темата на проекта за следните направления: 1. Хуманитарни, исторически, социологически науки, вкл. антропология, психология и културология; 2. Правни и икономически науки; 3. Технически науки – благоустройство, технология и други инженерни.

Изискванията за съдържанието на съответните разработки, по съответното направление, включва: 1. Исторически преглед; 2. Настоящо състояние; 3. Тенденции за бъдещо развитие.

На избраните кандидати ще бъдат предоставени работни материали (подложки) от заснемане на обектите на изследване и други текущи данни, определящи обхвата и границите на изследване. 

Предложения се приемат до 9 октомври 2015г.

18.09.2015г.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.