Определиха се междублоковите пространства – казуси за изследване

В периода февруари – юни 2015г. научният колектив проведе 12 заседания.

След определяне на термина „междублоково пространство“ се установиха 1060 потенциални обекти в София, за който се събраха устройствени данни като: площи на имоти със сгради с панелни МСБЖ; застроена площ, РЗП, Кинт, усреднена етажност, степен на намеса, отличаваща се от първоначалните градоустройствени планове и пр. Подборът на казусите за изследване се осъществи в три йерархически равнища. С подкрепата на външни експерти (чрез статистически анализ по различни критерии) на първо място се филтрираха 256 обекта. Направиха се допълнителни статистически изследвания за намиране на усреднените данни по жилищни квартали, а оттам се изведоха 55 обекта.

На второ място, за 55-те обекта се изследваха допълнителни фактори, като: структура на застройките в пространствата; достъпност до ЦГЧ, средна продажна и покупна цена и др. Чрез последователни итерации обектите се сведоха до 15 броя. Резултати от селекцията бяха представени на Конференцията „Пространствено планиране: проблеми и перспективи – IV” към катедра „Градоустройство“ в УАСГ с доклад на тема: „Устройствени данни за междублоковите пространства на панелните комплекси в София“.

На трето йерархическо равнище обектите се подложиха на холистичен анализ според тяхната достъпност до елементите на социалната инфраструктура (медицински услуги, училища, детски градини, храмове, паркове) и видът на използваната строителна система и година на изграждане. Направиха се поредица огледи на място и заснемания.

Други потенциални междублокови пространства за изследване, в зависимост от резултатите от първия проектен етап са определени в ж.к. „Люлин-2“ (блокове 232, 233, 234, 235, <280>) и ж.к. „Овча Купел -1“ (блокове 403, 404, 405, <402>). Предстоят анализи на резултатите от анкетата от сайта, анкетите на място и статистическите данни от НСИ за конкретните 3 обекти.

Анкета за живущите в панелните комплекси

1. Оценявате ли междублоковите пространства на панелните комплекси като занемарени?

2. Има ли достатъчно места за социални контакти (за спорт, игри на карти и шах, детски площадки и др.)?

3. Паркира ли се върху нерегламентирани места около блоковете (например в зелени площи и по тротоари)?

4. Оценявате ли озеленените площи около блоковете като добре поддържани?

5. Оценявате ли осветлението около блоковете като добро ?

6. Оценявате ли междублоковите пространства като чисти ?

7. Изхвърляте ли разделно битовите си отпадъци ?

8.Оценявате ли междублоковите пространства като шумни ?

9. Имате ли проблеми с кражби и битова престъпност около блоковете ?

10. Имате ли проблеми с бездомни животни около блоковете ?

© Страницата е разработена единствено за целите на проекта. Всички права запазени.